• a0651.jpg, R_Aur, V filter, 15 seconds
 • a0652.jpg, R_Aur, V filter, 15 seconds
 • a0653.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0654.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0655.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0656.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0657.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0658.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0659.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0660.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0661.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0662.jpg, R_Aur, SR filter, 2 seconds
 • a0663.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0664.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0665.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0666.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0667.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0668.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0669.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0670.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0671.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0672.jpg, R_Aur, I filter, 1 seconds
 • a0673.jpg, T_Cam, B filter, 60 seconds
 • a0674.jpg, T_Cam, B filter, 60 seconds
 • a0675.jpg, T_Cam, V filter, 20 seconds
 • a0676.jpg, T_Cam, V filter, 20 seconds
 • a0677.jpg, T_Cam, SR filter, 5 seconds
 • a0678.jpg, T_Cam, SR filter, 5 seconds
 • a0679.jpg, T_Cam, SR filter, 5 seconds
 • a0680.jpg, T_Cam, SR filter, 5 seconds
 • a0681.jpg, T_Cam, I filter, 3 seconds
 • a0682.jpg, T_Cam, I filter, 3 seconds
 • a0683.jpg, T_Cam, I filter, 3 seconds
 • a0684.jpg, T_Cam, I filter, 3 seconds
 • a0685.jpg, T_Cam, I filter, 3 seconds
 • a0686.jpg, V0453_Cep, B filter, 20 seconds
 • a0687.jpg, V0453_Cep, B filter, 20 seconds
 • a0688.jpg, V0453_Cep, V filter, 10 seconds
 • a0689.jpg, V0453_Cep, V filter, 10 seconds
 • a0690.jpg, V0408_Lac, B filter, 20 seconds
 • a0691.jpg, V0408_Lac, B filter, 20 seconds
 • a0692.jpg, V0408_Lac, V filter, 10 seconds
 • a0693.jpg, V0408_Lac, V filter, 10 seconds
 • a0694.jpg, V0412_Lac, B filter, 1.35 seconds
 • a0695.jpg, V0412_Lac, B filter, 1.35 seconds
 • a0696.jpg, V0412_Lac, B filter, 1.35 seconds
 • a0697.jpg, V0412_Lac, V filter, 0.68 seconds
 • a0698.jpg, V0412_Lac, V filter, 0.68 seconds
 • a0699.jpg, V0412_Lac, V filter, 0.68 seconds
 • a0700.jpg, V0411_Lac, B filter, 20 seconds