• a0651.jpg, V0408_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0652.jpg, V0408_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0653.jpg, V0408_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0654.jpg, V0408_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0655.jpg, KS_Per, B filter, 20 seconds
 • a0656.jpg, KS_Per, B filter, 20 seconds
 • a0657.jpg, KS_Per, V filter, 10 seconds
 • a0658.jpg, KS_Per, V filter, 10 seconds
 • a0659.jpg, RX_Aur, B filter, 19.4 seconds
 • a0660.jpg, RX_Aur, V filter, 9.7 seconds
 • a0661.jpg, omi_1_Ori, B filter, 1.7 seconds
 • a0662.jpg, omi_1_Ori, B filter, 1.7 seconds
 • a0663.jpg, omi_1_Ori, B filter, 1.7 seconds
 • a0664.jpg, omi_1_Ori, V filter, 0.85 seconds
 • a0665.jpg, omi_1_Ori, V filter, 0.85 seconds
 • a0666.jpg, omi_1_Ori, V filter, 0.85 seconds
 • a0667.jpg, V0834_Tau, B filter, 20 seconds
 • a0668.jpg, V0834_Tau, B filter, 20 seconds
 • a0669.jpg, V0834_Tau, V filter, 10 seconds
 • a0670.jpg, V0834_Tau, V filter, 10 seconds
 • a0671.jpg, V0413_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0672.jpg, V0413_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0673.jpg, V0413_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0674.jpg, V0413_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0675.jpg, V0417_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0676.jpg, V0417_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0677.jpg, V0417_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0678.jpg, V0417_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0679.jpg, KW_Aur, B filter, 2.25 seconds
 • a0680.jpg, KW_Aur, B filter, 2.25 seconds
 • a0681.jpg, KW_Aur, B filter, 2.25 seconds
 • a0682.jpg, KW_Aur, V filter, 1.13 seconds
 • a0683.jpg, KW_Aur, V filter, 1.13 seconds
 • a0684.jpg, KW_Aur, V filter, 1.13 seconds
 • a0685.jpg, EO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0686.jpg, EO_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0687.jpg, EO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0688.jpg, EO_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0689.jpg, V0420_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0690.jpg, V0420_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0691.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0692.jpg, V0420_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0693.jpg, UV_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0694.jpg, UV_Aur, B filter, 20 seconds
 • a0695.jpg, UV_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0696.jpg, UV_Aur, V filter, 10 seconds
 • a0697.jpg, V0362_Aur, B filter, 19.58 seconds
 • a0698.jpg, V0362_Aur, V filter, 9.78 seconds
 • a0699.jpg, V1374_Ori, B filter, 20 seconds
 • a0700.jpg, V1374_Ori, B filter, 20 seconds