• a0301.jpg, S_Ser, B filter, 80 seconds
 • a0302.jpg, S_Ser, V filter, 40 seconds
 • a0303.jpg, S_Ser, R filter, 8 seconds
 • a0304.jpg, S_Ser, I filter, 4 seconds
 • a0305.jpg, S_Ser, B filter, 80 seconds
 • a0306.jpg, S_Ser, V filter, 40 seconds
 • a0307.jpg, S_Ser, R filter, 8 seconds
 • a0308.jpg, S_Ser, I filter, 4 seconds
 • a0309.jpg, LU_Vir, B filter, 122 seconds
 • a0310.jpg, LU_Vir, V filter, 61 seconds
 • a0311.jpg, S_Vir, B filter, 32 seconds
 • a0312.jpg, S_Vir, V filter, 16 seconds
 • a0313.jpg, DL_Vir, B filter, 60 seconds
 • a0314.jpg, DL_Vir, V filter, 30 seconds
 • a0315.jpg, ER_Vir, B filter, 36 seconds
 • a0316.jpg, ER_Vir, V filter, 18 seconds
 • a0317.jpg, EV_Vir, B filter, 48 seconds
 • a0318.jpg, EV_Vir, V filter, 24 seconds
 • a0319.jpg, MZ_Vir, B filter, 86 seconds
 • a0320.jpg, MZ_Vir, V filter, 43 seconds
 • a0321.jpg, FR_Vir, B filter, 62 seconds
 • a0322.jpg, FR_Vir, V filter, 31 seconds
 • a0323.jpg, ET_Vir, B filter, 8 seconds
 • a0324.jpg, ET_Vir, B filter, 8 seconds
 • a0325.jpg, ET_Vir, B filter, 8 seconds
 • a0326.jpg, ET_Vir, V filter, 4 seconds
 • a0327.jpg, ET_Vir, V filter, 4 seconds
 • a0328.jpg, ET_Vir, V filter, 4 seconds
 • a0329.jpg, GR_Vir, B filter, 164 seconds
 • a0330.jpg, GR_Vir, V filter, 82 seconds
 • a0331.jpg, EZ_Vir, B filter, 122 seconds
 • a0332.jpg, EZ_Vir, V filter, 61 seconds
 • a0333.jpg, OV_Ser, B filter, 178 seconds
 • a0334.jpg, OV_Ser, V filter, 89 seconds
 • a0335.jpg, del_Lib, B filter, 8 seconds
 • a0336.jpg, del_Lib, B filter, 8 seconds
 • a0337.jpg, del_Lib, B filter, 8 seconds
 • a0338.jpg, del_Lib, V filter, 4 seconds
 • a0339.jpg, del_Lib, V filter, 4 seconds
 • a0340.jpg, del_Lib, V filter, 4 seconds
 • a0341.jpg, OQ_Ser, B filter, 28 seconds
 • a0342.jpg, OQ_Ser, V filter, 14 seconds
 • a0343.jpg, IL_Lib, B filter, 100 seconds
 • a0344.jpg, IL_Lib, V filter, 50 seconds
 • a0345.jpg, FY_Lib, B filter, 38 seconds
 • a0346.jpg, FY_Lib, V filter, 19 seconds
 • a0347.jpg, FZ_Lib, B filter, 46 seconds
 • a0348.jpg, FZ_Lib, V filter, 23 seconds