• a0601.jpg, MU_Hya, V filter, 40 seconds
 • a0602.jpg, MU_Hya, V filter, 40 seconds
 • a0603.jpg, VY_Pyx, B filter, 72.6 seconds
 • a0604.jpg, VY_Pyx, V filter, 36.3 seconds
 • a0605.jpg, VY_Pyx, R filter, 29 seconds
 • a0606.jpg, VY_Pyx, I filter, 29 seconds
 • a0607.jpg, b_Per, V filter, 4 seconds
 • a0608.jpg, b_Per, V filter, 4 seconds
 • a0609.jpg, b_Per, V filter, 4 seconds
 • a0610.jpg, b_Per, V filter, 4 seconds
 • a0611.jpg, b_Per, B filter, 7 seconds
 • a0612.jpg, b_Per, B filter, 7 seconds
 • a0613.jpg, b_Per, B filter, 7 seconds
 • a0614.jpg, b_Per, R filter, 5 seconds
 • a0615.jpg, b_Per, R filter, 5 seconds
 • a0616.jpg, b_Per, R filter, 5 seconds
 • a0617.jpg, b_Per, I filter, 6 seconds
 • a0618.jpg, b_Per, I filter, 6 seconds
 • a0619.jpg, b_Per, I filter, 6 seconds
 • a0620.jpg, IQ_Per, B filter, 80 seconds
 • a0621.jpg, IQ_Per, B filter, 80 seconds
 • a0622.jpg, IQ_Per, V filter, 40 seconds
 • a0623.jpg, IQ_Per, V filter, 40 seconds
 • a0624.jpg, UV_Cam, B filter, 80 seconds
 • a0625.jpg, UV_Cam, B filter, 80 seconds
 • a0626.jpg, UV_Cam, V filter, 40 seconds
 • a0627.jpg, UV_Cam, V filter, 40 seconds
 • a0628.jpg, V_UMi, B filter, 63.4 seconds
 • a0629.jpg, V_UMi, V filter, 31.7 seconds
 • a0630.jpg, OT_Hya, B filter, 80 seconds
 • a0631.jpg, OT_Hya, B filter, 80 seconds
 • a0632.jpg, OT_Hya, V filter, 40 seconds
 • a0633.jpg, OT_Hya, V filter, 40 seconds
 • a0634.jpg, X_Hya, B filter, 72.1 seconds
 • a0635.jpg, X_Hya, V filter, 36 seconds
 • a0636.jpg, NSV_18346, B filter, 49.9 seconds
 • a0637.jpg, NSV_18346, V filter, 24.9 seconds
 • a0638.jpg, OP_Hya, B filter, 58.3 seconds
 • a0639.jpg, OP_Hya, V filter, 29.1 seconds
 • a0640.jpg, OW_Hya, B filter, 31.7 seconds
 • a0641.jpg, OW_Hya, V filter, 15.8 seconds
 • a0642.jpg, U_Hya, B filter, 6.3 seconds
 • a0643.jpg, U_Hya, B filter, 6.3 seconds
 • a0644.jpg, U_Hya, B filter, 6.3 seconds
 • a0645.jpg, U_Hya, V filter, 3.1 seconds
 • a0646.jpg, U_Hya, V filter, 3.1 seconds
 • a0647.jpg, U_Hya, V filter, 3.1 seconds
 • a0648.jpg, UV_Sex, B filter, 55.2 seconds
 • a0649.jpg, UV_Sex, V filter, 27.6 seconds
 • a0650.jpg, DV_Leo, B filter, 80 seconds