• a0251.jpg, V0408_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0252.jpg, V0408_Aur, B filter, 80 seconds
 • a0253.jpg, V0408_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0254.jpg, V0408_Aur, V filter, 40 seconds
 • a0255.jpg, T_Cam, B filter, 79 seconds
 • a0256.jpg, T_Cam, V filter, 39.5 seconds
 • a0257.jpg, DO_Cam, B filter, 55.2 seconds
 • a0258.jpg, DO_Cam, V filter, 27.6 seconds
 • a0259.jpg, DR_Cam, B filter, 36.4 seconds
 • a0260.jpg, DR_Cam, V filter, 18.2 seconds
 • a0261.jpg, CK_Cam, B filter, 71.4 seconds
 • a0262.jpg, CK_Cam, V filter, 35.7 seconds
 • a0263.jpg, BM_Cam, B filter, 28.1 seconds
 • a0264.jpg, BM_Cam, V filter, 14 seconds
 • a0265.jpg, R_Aur, B filter, 45.5 seconds
 • a0266.jpg, R_Aur, V filter, 22.7 seconds
 • a0267.jpg, DV_Cam, B filter, 26.1 seconds
 • a0268.jpg, DV_Cam, V filter, 13 seconds
 • a0269.jpg, V0434_Aur, B filter, 69.5 seconds
 • a0270.jpg, V0434_Aur, V filter, 34.7 seconds
 • a0271.jpg, V0442_Aur, B filter, 62.2 seconds
 • a0272.jpg, V0442_Aur, V filter, 31.1 seconds
 • a0273.jpg, QT_Gem, B filter, 80 seconds
 • a0274.jpg, QT_Gem, B filter, 80 seconds
 • a0275.jpg, QT_Gem, V filter, 40 seconds
 • a0276.jpg, QT_Gem, V filter, 40 seconds
 • a0277.jpg, R_CMi, B filter, 75.5 seconds
 • a0278.jpg, R_CMi, V filter, 37.7 seconds
 • a0279.jpg, QY_Gem, B filter, 64.5 seconds
 • a0280.jpg, QY_Gem, V filter, 32.2 seconds
 • a0281.jpg, NP_Gem, B filter, 21.5 seconds
 • a0282.jpg, NP_Gem, V filter, 10.7 seconds
 • a0283.jpg, BQ_Gem, B filter, 16.9 seconds
 • a0284.jpg, BQ_Gem, V filter, 8.4 seconds
 • a0285.jpg, BP_CMi, B filter, 48.5 seconds
 • a0286.jpg, BP_CMi, V filter, 24.2 seconds
 • a0287.jpg, OT_Gem, B filter, 23.8 seconds
 • a0288.jpg, OT_Gem, V filter, 11.9 seconds
 • a0289.jpg, BV_CMi, B filter, 55.2 seconds
 • a0290.jpg, BV_CMi, V filter, 27.6 seconds
 • a0291.jpg, V0340_Gem, B filter, 80 seconds
 • a0292.jpg, V0340_Gem, B filter, 80 seconds
 • a0293.jpg, V0340_Gem, V filter, 40 seconds
 • a0294.jpg, V0340_Gem, V filter, 40 seconds
 • a0295.jpg, NQ_Gem, B filter, 80 seconds
 • a0296.jpg, NQ_Gem, B filter, 80 seconds
 • a0297.jpg, NQ_Gem, V filter, 40 seconds
 • a0298.jpg, NQ_Gem, V filter, 40 seconds